My followers

Wednesday, February 29, 2012

Penyelewengan dalam syiah


Penyimpangan Aliran Syi'ah "Imamiyah Al-Itsna-'Asyariyyah"

Aliran Syi'ah "Imamiyah Al-itsa-'Asyariyyah" membawa beberapa penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut jelas disebutkan dalam rujukan-rujukan yang mereka miliki. Dalam artikel ini akan disebutkan beberapa penyimpangan aliran Syi'ah "Imamiyah Al-Itsna-'Asyariyyah" (inhirafu manhaj "Imamiyyah Itsna Asyariyyah") mengikut rujukan mereka sendiri.

A. Fatwa-fatwa Khomeini Tentang Aqidah dalam kitabnya Kasyful-Asrar [1]:

1. Meminta Sesuatu Kepada Orang yang Telah Mati Tidak Termasuk Syirik.

"Ada yang berkata, bahawa meminta sesuatu pada orang yang telah mati baik itu Rasul mahupun Imam adalah syirik, kerana mereka tidak boleh memberi manfaat dan madharrat pada orang yang masih hidup. Maka saya (Khomeini) katakan: Tidak, hal tersebut tidak termasuk syirk, bahkan meminta sesuatu pada batu atau pohon juga tidak termasuk syirik, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan orang yang bodoh. Maka jika yang demikian itu bukanlah syirik apalagi meminta pada Rasul dan Imam-imam yang telah meninggal dunia, kerana telah jelas dalam dalil mahupun akal bahawa ruh yang telah mati malah mempunyai kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat dan ilmu falsafah pun telah membenarkan dan membahas hal tersebut secara panjang lebar. "(hal. 49)

2. Penyimpangan Abu Bakar dan Umar terhadap al-Quran.

"Disini saya katakan dengan tegas bahawa Abu Bakar dan Umar menyelisihi al-Qur'an dan mempermainkan Tuhan dan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal menurut hawa nafsu mereka dan bagaimana mereka berdua juga telah berbuat kezaliman dengan melawan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW dan oleh kerananya mereka berdua menjadi bodoh terhadap hukum ALLAH dan hukum agama. "(hal. 126)

"Kita juga melihat ketika ia (Umar ra) yang buta mata hatinya itu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran dan ke-zindiq-annya, iaitu penolakannya pada al-Qur'an surat an-Najm, ayat-3." (Hal. 137)

3. Dalil-Dalil Tentang Disyariatkannya Taqiyyah (Boleh Berdusta kepada selain orang Syiah):

"Dan kami tidak mengerti bagaimana mereka (ahlus-sunnah) menjauhi hikmah dan menyimpang kerana hawa nafsu mereka, bagaimana tidak? Sedangkan TAQIYYAH adalah hukum akal yang paling jelas. Dan TAQIYYAH maknanya: Seorang manusia berkata dengan perkataan yang berbeza dengan kenyataannya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan timbangan syariat kerana menjaga darahnya, kehormatannya atau hartanya. "(Hal. 148)" Maka termasuk bab taqiyyah jika kadangkala diperintahkan menyelisihi hukum-hukum ALLAH, sampai dibolehkan seorang pengikut Syiah berbeza dengan apa yang dihatinya untuk menyesatkan selain mereka (Syi'ah) dan agar mereka itu (selain Syi'ah) terjatuh dalam kebinasaan. "(hal. 148)

4. Mengapa Imamah (Aqidah tentang Imam yang Dua Belas-pen) Tidak Disebutkan dalam Al-Qur'an?

"Setelah aku jelaskan bahawa Keyakinan akan 12 Imam adalah usuluddin (dasar aqidah Islam), dan bahawa al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang hal tersebut secara tersirat. Dan aku jelaskan bahawa nabi SAW sengaja menyembunyikan ayat-ayat tentang Imamah dalam al-Qur'an kerana takut al-Qur'an tersebut diselewengkan selepas itu, atau kerana beliau SAW takut terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin sehingga akan memberi kesan yang demikian itu terhadap aqidah Islam . "(hal. 149)

5. Khulafa Rasyidun adalah Ahlul Bathil

"Dan telah kukatakan beberapa potongan dari kitab Nahjul-Balaghah [2] yang menetapkan bahawa Ali ra berpandangan bahawa para Khulafa selainnya adalah bathil." (Hal. 186)

6. Penetapan Ratapan atas Husein dan menjambak rambut serta Merobek-robek Baju baginya setiap tahun (saat memperingati peristiwa Karbala-pen) sebagai Sebahagian dari ajaran Agama.

"Tidak ada dalam majlis tersebut kekurangan, kerana semua itu adalah pelaksanaan perintah agama dan akhlaqiyyahnya dan tersebarnya fadhilah dan akhlak yang paling tinggi serta aturan dari sisi ALLAH dan undang-undang yang lurus yang merupakan pencerminan dari mazhab Syiah yang suci yang ittiba 'pada Ali alaihis salam. "(hal. 192)

7. Wilayatul Faqih (Penetapan Kepimpinan para Ulama Besar Syi'ah sampai saat Bangkitnya Kembali Imam ke-12 Syiah-pen)

"Syaikh ash-Shaduq dalam kitab Ikmalud-Din, dan syaikh ath-Thusiy dalam kitab al-Ghaybah, dan at-Thabrasiy dalam kitab al-Ihtijaj menukil dari Imam yang Ghaib (Imam ke-12 Syiah yang sekarang sedang menghilang-pen ), sbb: Adapun hadis-hadis yang jelas maka hendaklah merujuk kepada para periwayat hadis-hadis kami (syi'ah-pen), kerana mereka semua adalah hujjahku atas kalian dan aku adalah hujjah ALLAH! Lalu kata Khomeini selanjutnya: Maka wajib atas manusia pada masa ghaibnya Imam (ke-12 tersebut-pen) untuk merujuk semua urusan mereka pada para periwayat hadis (syi'ah) dan taat pada mereka kerana Imam telah menjadikan mereka itu hujjahnya. "(Hal . 206) "Maka jelaslah dari hadis tersebut bahawa para Mujtahid adalah hakim dan barangsiapa yang menolak maka sama dengan menolak Imam dan barangsiapa menolak Imam maka bererti menolak ALLAH dan menolak ALLAH bererti syirik kepada-NYA." (hal. 207)

B. Ushul Fiqh Menurut Syi'ah [3]:

1. Bahawa Dalil Sunnah (menurut Syiah-pen) adalah Hadis Nabi SAW dan Hadith dari Imam Syi'ah Yang 12 Orang

Dalil Sunnah (menurut Syiah-pen) definisinya = Perkataan (qawlan) dari AL-Ma'shum, perbuatan (fi'li) dan persetujuan (taqrir). Definisi AL-ma'shum (menurut Syiah-pen): Semua yang ditetapkan kema'shumannya dengan dalil, iaitu nabi SAW dan 12 orang Imam ahlul-bait. (Hal. 22)

Adapun kehujjahan as-sunnah yang berpunca dari ahlul-bait baik perkataan mereka, perbuatan mereka dan persetujuan mereka maka dikembalikan keimaman mereka, kema'shuman mereka dan kebenaran mereka SAMA DENGAN KEDUDUKAN nabi SAW. (Hal. 23)

2. Dirasah Sanad Hadits Menurut Syiah:

a. Pembahagian Hadis dikumpulkan dari sisi banyak sanadnya dan hubungannya dengan para ma'shum / al-ma'shumiin (iaitu Nabi Muhammad SAW dan 12 Imam Syiah-pen) (hal. 26):

i. Hadis yang Terpaut Hati dengan Para Ma'shum (yang dibagi lagi menjadi mutawatir dan muqtarin)

ii. Hadits yang Tidak Terpaut Hati dengan Para Ma'shum (iaitu hadith ahad)

b. Pembahagian Hadith dari sisi penerimaannya (mu'tabar) (hal. 29-30):

i. Hadits Shahih (menurut Syiah-pen): Iaitu hadis yang seluruh periwayatnya adil dan sesuai dengan aqidah Syi'ah 12 Imam.

ii. Hadits Mawtsiq: Iaitu yang seluruh periwayatnya tsiqah dari muslimin secara umum (ahlus-sunnah-pen), atau sebahagiannya dari tsiqat muslimin dan sebahagian lagi dari perawi yang adil dari Syi'ah 12 Imam.

iii. Hadith Hasan: Iaitu yang kumpulan perawinya orang yang kurang kuat dari ulama hadis, atau dari percampuran antara yang adil yang tsiqat dan yang kurang kuat, atau dari percampuran antara yang adil dengan yang kurang kuat, atau yang tsiqat dengan yang kurang kuat.

3. Ijma 'Menurut Syiah (hal 76):

a. Iaitu kesepakatan jama'ah ulama yang salah seorangnya adalah Imam yang ma'shum (salah seorang dari 12 Imam Syiah-pen).

b. Maksudnya adalah tegaknya ijma 'iaitu jika para ulama tersebut mampu menyingkap makna salah satu kenyataan Imam yang maksum dalam suatu masalah.

c. Pembahagian Ijma '(hal. 77):

i. Ijma 'Muhshal: Iaitu semua ijma' yang dihasilkan oleh wilayatul faqih dari dirinya dan sesuai dengan perkataan para mufti.

ii. Ijma 'Manqul: Iaitu semua ijma' yang tidak dihasilkan oleh wilayatul faqih dari dirinya tetapi hanyalah dinukil darinya oleh para fuqaha yang lain.

___

Nota Kaki:

[1] Kasyful Asrar, oleh: Ayatullah Ruhullah Khomeini. Alih-bahasa (dr bhs Parsi): DR Muhammad al-Bandari, Ta'liq hadis: Salim bin 'Ied al-Hilali, Kata Pengantar: DR Ahmad al-Khatib, Kritik: Nashiruddin al-Albani. Th 1408 H/1987 M. Penerbit: Dar al-'Imaar Lin-Nasyr wat-Tauzi', Amman-Urdun.

[2] Kitab tersebut adalah kitab palsu yang mengatasnamakan Ali ra (lih. Al-Mizan, oleh Imam Adz-Dzahabi III/124, juga Al-Lisan oleh Imam Ibnu Hajar, IV/223)

[3] Mabadi 'Ushulul Fiqh (Muwajjiz Wafin Li Ahammi Mawdhu'at Ushulul Fiqh: Ta'rifat, Mushthalahat, Adillatisy Syari' al-Islamiy). Oleh: DR Abdul Hadi al-Fadhli. Penerbit: Mathabi 'Dar wa Maktabah al-Hilal. Th 1986. Bairut-Lubnan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...